Het jaarverslag 2019Het bestuur heeft het Jaarverslag over 2019 vastgesteld met een klein positief resultaat. We gaan door met de verduurzaming van onze gebouwen. Nadat de gebouwen L en M gereedgekomen zijn, wordt gebouw 2E aangepakt.

 

Jaarlijks wordt er een voortschrijdende meerjarenbegroting opgesteld voor een periode van 4 jaar. Hierin worden de beleidsplannen vertaald in geld. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de jaarlijkse baten, de lasten en de liquiditeitspositie. Hierbij wordt getoetst of en in welke mate voor de investeringen op langere termijn, vreemd vermogen aangetrokken moet worden en of de rente en aflossingen betaald kunnen worden. Het bestuur heeft besloten dat het vreemd vermogen niet meer mag bedragen dan 50% van het balanstotaal van Landgoed Beukenrode.

 

In 2019 is gewerkt met een meerjarenbegroting voor de periode 2019 tot en met 2022. Er is In 2019 € 343.000 ontvangen aan baten die nagenoeg geheel bestaan uit de opbrengsten van verhuur van de panden. De lasten van de exploitatie van de panden, de financiering en algemene kosten bedragen € 339.000. Het jaar 2019 kon worden afgesloten met een positief resultaatvan € 4.000. Het bestuur heeft besloten die toe te voegen aan de Algemene Reserve. (De bedragen zijn afgerond op € 1.000.) Ultimo december 2019 bedraagt het vreemd vermogen 27,9% van het balanstotaal. Op de website van Landgoed Beukenrode staat het jaarverslag over 2019 met daarin een nadere specificatie van de baten en de lasten en een toelichting op de beleidsontwikkelingen.

 

In 2020 en 2021 wordt geïnvesteerd in de renovatie van de paviljoens Beukenrodelaan 2E, 2L en 2M. De panden worden verduurzaamd en het achterstallig groot onderhoud wordt weggewerkt. De benodigde financiering hiervoor is afgerond.


Voor het onderhouden van het ensemblemonument op het Landgoed Beukenrode (het Jachthuis, het Speelhuisje en het Groen), zijn voor de periode 2017 tot en met 2022 met in achtneming van de regelgeving, subsidies aangevraagd en verkregen. Op de ingediende begroting wordt ca. 50% van de onderhoudskosten vergoed. De baten en lasten hiervan worden verantwoord in de exploitatie. Voor de periode na 2022 wordt in 2021 een nieuwe aanvraag voorbereid. In de komende jaren zal fasegewijs worden gewerkt aan verjonging en vernieuwing van het monumentale groen, samen met Copijn landschapsarchitecten. Er wordt verkend of hiervoor bijdragen uit fondsen beschikbaar zijn.