Missie


Sint Augustinus Stichting

Bestuur
In het bestuur van de Sint Augustinusstichting zitten op dit moment de volgende personen:

Cees Otto voorzitter

Paul Zweers vicevoorzitter

Klaas Beens penningmeester

Erik van Eyk secretaris

Wim Bos bestuurslid

Werner van Katwijk bestuurslid

 

Het bestuur van de Sint Augustinusstichting is ook het bestuur van Landgoed Beukenrode.

Het bestuur benoemt nieuwe bestuursleden en stelt een rooster van aftreden samen. Bestuursleden worden benoemd voor vijf jaar en zijn na afloop direct herbenoembaar voor een periode van vijf jaar. Een bestuurslid kan maximaal tien jaar aaneengesloten lid van het bestuur zijn.


Zie verder de statuten van de stichting.

 

Vergoedingen
Met in achtneming van de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoedingen ontvangen bestuursleden een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet. Gemaakte en voorgeschoten kosten ten behoeve van de Sint Augustinusstichting worden vergoed. Er worden geen beloningen verstrekt. De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

Registratie
De Sint Augustinusstichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41 17 90 58. Het BTW nummer is 30 02 548 B02.

 

Missie Beukenrode

Landgoed Beukenrode is geen aparte rechtspersoon, maar valt onder de Sint Augustinusstichting die eigenaar is van het landgoed. De naam Landgoed Beukenrode is bekend bij het publiek en de stichting wil daarom met deze naam naar buiten treden.

 

Het bestuur van de Sint Augustinusstichting heeft de volgende missie voor Landgoed Beukenrode geformuleerd in een drietal doelen:

  • De stichting beheert het landgoed. De stichting houdt het Jachthuis, het Speelhuisje en het park in goede en integrale staat.
  • De stichting verhuurt gebouwen en opstallen op het landgoed om daarmee gelden te genereren om het voorgaande doel te realiseren.
  • De stichting beoogt niet het maken van winst. Eventuele winst na aftrek van de investeringen wordt aangewend voor doelen die te maken hebben met jeugdzorg.

 

Ter toelichting: Als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulpverlening zijn in 2000 de bestaande hulpverleningsplaatsen op het landgoed overgeheveld naar andere instellingen. Het beleid van de Sint Augustinusstichting blijft erop gericht in de toekomst activiteiten in de jeugdhulpverlening te ondersteunen.